Slider Offer Banner

MARTECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Regulamin sprzedaży na towary kupione po 1.01.2022 roku


Sklep internetowy , dostępny pod adresem www.
martechgroup.com.pl, prowadzony jest przez Martech Group spółka z ograniczoną , wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000915897 , o nr NIP: 5423438396 , Regon: 389661770 , tel: 728033522
 email: martechgroup2[at]gmail.com . Siedziba spółki znajduje się w Białymstoku, Generała Józefa Hallera 14D / 14 , 15-814 Białystok

1. Sklep internetowy
martechgroup.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email martechgroup2[at]gmail.com. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe www.martechgroup.com.pl / portal aukcyjny allegro.pl.

2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu internetowego są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie internetowym. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
Po przesłaniu ww. formularza Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta na
martechgroup.com.pl ma charakter bezterminowy. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta Klienta. Żądanie to Klient powinien zgłosić przy użyciu środka komunikacji na odległość umożliwiającego Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta. W sytuacji, w której
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Rozwiązanie umowy następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia jej wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dotycząca zakupu danego produktu w martechgroup.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w martechgroup.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep fizyczny firmy MartechGroup. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych
martechgroup.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują jedynie przy zakupie przez sklep internetowy. Na każdy sprzedany towar sklep internetowy martechgroup.com.pl wystawia faktury VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, jeśli Klient wyraźnie zaznaczy, w pozostałych przypadkach faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich bądź dostarczane do paczkomatów. Dostawa dokonywana jest tylko na terenie Polski. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie fizycznym firmy Maretch Group. Klient ponosi koszty dostawy według następującego cennika: w przypadku dostawy za pomocą firmy spedycyjnej:

Waga paczki [kg]      Przedpłata Pobranie
1-30 19zł 25zł

b) W przypadku skorzystania z paczkomatu firmy InPost. Wysyłane są wyłącznie zamówienia których wymiary towaru nie przekraczają 8 x 38 x 64 cm

Typ paczki    Przedpłata
Gabaryt A 15zł

Dokładne sprawdzenie całkowitej ceny zamówienia Klienta wraz z kosztami dostawy możliwe jest po wrzuceniu wszystkich produktów do koszyka oraz po dokonaniu wyboru formy dostawy i płatności.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu
martechgroup.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

7a. Zamówienia złożone w sklepie internetowym 
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje magazyn centralny na Generała Józefa Hallera 14D / 14, 15-814 Białystok, Tel, 728033522

8. W przypadku braku w Sklepie internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w całości lub części.


9.Termin spełnienia świadczenia:
- w przypadku, gdy towar w momencie zamówienia znajduje się na Naszym magazynie - 48 godzin od chwili potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas ten może się wydłużyć o kolejne 24 godziny.
- w przypadku, gdy towar w momencie zamówienia nie znajduje się na Naszym magazynie - od 3 do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia do realizacji.
Towar potwierdzony i nie odebrany osobiście w ciągu 7 dni traktowany jest jako rezygnacja klienta

10.  Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:
a) Za pobraniem/gotówką w siedzibie firmy
W zależności od wyboru sposobu dostawy, za przesyłkę należy zapłacić odbierając towar od kuriera firmy spedycyjnej. Wybierając tą formę płatności Kupujący proszony będzie o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez odesłanie do sklepu internetowego
martechgroup.com.pl e-maila potwierdzającego. Wartość zamówienia opłacanego za pobraniem nie może przekraczać 6000 zł. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru zapłata następuje w wybranym przez Klienta sklepie fizycznym firmy Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
b) Przelew/przedpłata
Kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt dostawy należy wpłacić na konto bankowe
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
BANK MBank nr rachunku: PL 92114017750000317847001001
 .
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego przyjęciu do realizacji. Zapłaty za towar oraz koszty dostawy należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
c) raty w systemie Santander – szczegółowe informacje w zakładce Zakupy na raty.  
d) 
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.  jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych zawarciem/zmiana umów i usług.

11. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora bądź przez Sprzedawcę.
W przypadku towaru objętego gwarancją, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji lub też korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi względem Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
W przypadku gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę Klient zgłasza się do Sprzedawcy.
Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczących usługi on-line za pomocą poczty elektronicznej:
martechgroup2[at]gmail.com bądź listownie na adres MARTECH GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gen.Hallera 14D/14 . Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument poinformować musi
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Generała Józefa Hallera 14D / 14 , 15-814 Białystok o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  Zostanie następnie nadany numer zwrotu NZ, który należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce zwrotnej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.martechgroup.com.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, prześlemy mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, pocztą elektroniczną.
Klient zobowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą przesyłkę na adres magazynu (dotyczy: komputery, laptopy, monitory). Pozostałe produkty kupujący odsyła na swój koszt.
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Rzecz należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni . Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. O wysokości tych kosztów bądź szacowanej maksymalnie wysokości tych kosztów Konsument zostanie przez nas poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową zawieraną na odległość. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów z wyjątkiem kosztów wyżej określonych. Jeżeli umowa dodatkowa zawarta została z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

13. Udzielamy prawa odstąpienia od umowy dla podmiotów gospodarczych. W przypadku podmiotów gospodarczych prawo odstąpienia od umowy wynosi 7 dni od momentu otrzymania przesyłki. W tym celu należy przesłać do nas oświadczenie wypełniając formularz na stronie.

Formularz zgłoszenia zlecenia odbioru sprzętu zakupionego w 
Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością e-mailem na adres: martechgroup2@gmail.com. Zostanie następnie nadany numer zwrotu NZ, który należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce zwrotnej (zastrzegamy sobie prawo do nieodebrania przesyłki bez widocznego numeru NZ). Wypełniony druk oświadczenia należy również dołączyć do zwracanej przesyłki (zwrot na adres: Generała Józefa Hallera 14D / 14 ,
15-814 Białystok). Zwracany towar musi być nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie i posiadać komplet akcesoriów. Zwrotowi podlega towar wraz z załączonymi dodatkami. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
       13.1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według    specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.2)   o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od umowy;
13.3)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
13.4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13.5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
13.6)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
13.7)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
13.8) w której konsument wyraźnie żądał, abyśmy do niego przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
13.9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
13.10)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
13.11)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14.1) Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
14.2) Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres: Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Józefa Hallera 14D / 14 , tel: 728033522 Białystok.
Klient obowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Józefa Hallera 14D / 14 , tel: 728033522 Białystok. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14.3) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
14.4) Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
14.5) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
14.6) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14.7) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
14.8) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
14.9) Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
14.10)  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu  lub roku w przypadku rzeczy pochodzącej z rynku wtórnego , używanej lub oznaczonej jako odnowiona , regenerowanej , refurbished , pochodzącej z outletu producenta lub równoległych zwrotów konsumenckich.
Odpowiedzialność sprzedawcy zostaje w tym przypadku ograniczna zgodnie z art. 558 § 1
kodeksu cywilnego. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
14.11) Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 13).
14.12) Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
14.13) W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W razie stwierdzenia istnienia takiego postanowienia zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

15. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy spisać protokół szkody.

16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Józefa Hallera 14D / 14 , tel: 728033522 Białystok.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

17. Sklep www.
martechgroup.com.pl wykorzystuje technologie cookies, witryna www.martechgroup.com.pl jest monitorowana przez Google Analitics” .

18. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sklep może przyjąć zużyte urządzenie.

19. Obowiązek informacyjny - RODO . Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż dnia 25 maja 2018 r.  zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się pod adresem:  https://www.martechgroup.com.pl/content/5-polityka-prywatnosci

20. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Martech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Generała Józefa Hallera 14D / 14, 15-814 Białystok w ramach martechgroup.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

21. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.